Seznam ponujenih izbirnih predmetov

Predstavitve izbirnih predmetov so na povezavah za nazivom predmeta. V stolpcu IZVAJANJE pa je označen predmet, ki se v tekočem šolskem letu izvaja.

Kaj so izbirni predmeti?
Kaj učenec izbira?
Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje
Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih
Zamenjava izbirnega predmeta
Postopek izbire

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI SKLOP

PREDMETKRATICAIZVAJANJEUČITELJ/ICA
DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA 1NI1SE IZVAJAKATJA ŽIDAN UREK
DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA 2NI2SE IZVAJAEDITA GAVRANOVIĆ
DRUGI TUJI JEZIK: NEMŠČINA 3NI3SE IZVAJAEDITA GAVRANOVIĆ
LIKOVNO SNOVANJE 1LS1SE IZVAJAIRENA ZAGOŽEN
LIKOVNO SNOVANJE 2LS2SE IZVAJAIRENA ZAGOŽEN
LIKOVNO SNOVANJE 3LS3SE IZVAJAIRENA ZAGOŽEN
DRUGI TUJI JEZIK: ŠPANŠČINA 1ŠI1SE IZVAJAKATJA ŽIDAN UREK
ŠOLSKO NOVINARSTVOŠNOHELENA BREZAR,
BARBARA BRNOT
TURISTIČNA VZGOJATVZMATJAŽ REISNER
RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJARDKMATJAŽ REISNER
KLEKLJANJEKLESE IZVAJASABINA SUHOVERŠNIK
FILOZOFIJASE IZVAJAHELENA BREZAR
GLEDALIŠKI KLUBMOJCA FUKS LUKEŽIČ
LITERARNI KLUBBARBARA BRNOT
FILMSKA VZGOJAHELENA BREZAR
ODKRIVAJMO PRETEKLOST SVOJEGA KRAJAOPKLUKA KLAJDERIČ
DAMJAN SNOJ

NAROVOSLOVNO TEHNIČNI SKLOP

PREDMETKRATICAIZVAJANJEUČITELJ/ICA
OBDELAVA GRADIV- LES IN UMETNE MASEOGLSE IZVAJAALENKA PAVLIČ
KOŠARKATADEJ TROBEVŠEK
NAČIN PREHRANJEVANJANPHSE IZVAJAKATARINA KOMATAR
SODOBNA PRIPRAVA HRANESPHSE IZVAJATEJA STRLIČ
ŠPORT ZA ZDRAVJEŠZZSE IZVAJAKATJA LAMUT,
MARKO ZADRAVEC
ŠPORT ZA SPROSTITEVŠSPSE IZVAJAKATJA LAMUT,
MARKO ZADRAVEC
IZBRANI ŠPORT KOŠARKAIŠKSE IZVAJAMARKO ZADRAVEC
POSKUSI V KEMIJIPOKSE IZVAJAPOLONA MEŽNAR
KEMIJA V ŽIVLJENJUKVŽSE IZVAJAPOLONA MEŽNAR
GENETIKAGENTEJA STRLIČ
RAČUNALNIŠKA OMREŽJAROMSE IZVAJAJURE KRIN
UREJANJE BESEDILUBEJURE KIRN
MULTIMEDIJAMMEJURE KIRN
ASTRONOMIJAMATEJA SLEVEC
PROJEKTI IZ FIZIKE IN EKOLOGIJEMATEJA SLEVEC
OKOLJSKA VZGOJAPOLONA MEŽNAR
RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKISE IZVAJAUČITELJICE TEHNIKE
ORGANIZMI V UMETNEM IN NARAVNEM OKOLJUKATARINA KOMATAR

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

PREDMETKRATICAIZVAJANJEUČITELJ/ICA
ANGLEŠČINA, 1. rNANSE IZVAJAKRISTINA LOČNIŠKAR,
HELENA MAI OSOJNIK,
KLAVDIJA KREVS
TEHNIKANTESE IZVAJAMATEJA SLEVEC
NEMŠČINA, 4., 5. in 6. rNEMSE IZVAJAKATJA ŽIDAN UREK
RAČUNALNIŠTVO, 4., 5. in 6. rNRASE IZVAJAJURE KIRN
UMETNOST, 4., 5. in 6. rUMESE IZVAJAIRENA ZAGOŽEN
ŠPORT, 5. INJ 6. rNŠPSE IZVAJATADEJ TROBEVŠEK,
PRIMOŽ KOČAR

_______________________________________________________________________________________________________________

Kaj so izbirni predmeti?

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. So priložnost, da učenci ob lastni izbiri teh predmetov poudarijo in razvijajo svoje močne strani in sposobnosti ter se pri njih dokažejo. Učenci se lahko odločajo za določen izbirni predmet tudi z vidika nameravanega nadaljnjega šolanja.

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.


Kaj učenec izbira?

Učenec izbere 2 uri izbirnih predmetov, lahko pa tudi 3, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec ima možnost naslednje izbire in kombinacije:

  •  v primeru, da se učenec odloči za dve uri tedensko, ima možnost, da izbere dva enourna predmeta ali enega, ki traja 2 uri (tuji jezik je edini izbirni predmet, ki traja dve uri tedensko);
  •  v primeru, da se v soglasju s starši odloči za tri ure tedensko, pa ima možnost izbire v naslednjih kombinacijah – 3 predmete, če so enourni, oz. 2 predmeta, če je eden izmed predmetov dvourni in en enourni.


Potek pouka izbirnih predmetov in ocenjevanje

Pouk izbirnega predmeta je na urniku eno uro na teden, razen izbirnega tujega jezika, ki je na urniku dve uri na teden. Nekatere vsebine (npr. turistična vzgoja) lahko tečejo izjemoma tudi strnjeno izven rednega urnika (ogledi, izleti …). Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami od 1 do 5.

Če je učenec izbral dva izbirna predmeta, bosta ocenjena oba in obe oceni vpisani v spričevalo. Če je učenec izbral tri predmete, bodo prav tako ocenjeni vsi trije, vse tri ocene bodo vpisane v spričevalo. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.


Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (v našem primeru je to Glasbena šola Kamnik), je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. V vlogi se zapiše, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko. V primeru naknadnega vpisa v glasbeno šolo starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.


Zamenjava izbirnega predmeta

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do začetka novega šolskega leta. V septembru  lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da je v skupini, kamor želijo, še prostor,  da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca, in da prestop ne pomeni ukinitve skupine izbirnega predmeta. Prošnjo za spremembo izbirnega predmeta starši pošljejo Jožici Senica Zabret.
Od oktobra dalje prestopi niso več možni.


Postopek izbire

  • marec, april –  anketa o izbirnih predmetih  (učenci 6., 7., 8. r.)
    • marec – prvi krog
    • april, maj – drugi krog
  • maj – oblikovanje skupin izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
  • junij – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin