Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)

V obstoječem šolskem sistemu Slovenije je nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ) pomemben element pri ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti šolskega dela.

Več informacij si preberite v publikaciji Informacije za učence in starše.

Učenci 6. oz. 9. razreda ob koncu pouka skupaj s spričevalom prejmejo obvestilo o dosežku na NPZ.

Po zakonodaji, ki velja še v šolskem letu 2023/2024, se NPZ obvezno opravlja ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole.

NPZ 2024, 6. razred

Nacionalno preverjanje znanja v 6. razredu bo potekalo iz naslednjih predmetov:

 

NPZ 2024, 9. razred

Nacionalno preverjanje znanja v 9. razredu bo potekalo iz naslednjih predmetov:

Primeri nalog s preteklih NPZ-jev

Učenci se v znanju nalog s preteklih NPZ-jev različnih predmetov lahko preizkusite na naslednji povezavi.

Ob koncu 6. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete: 

  • slovenščino ali italijanščino oziroma madžarščino na narodno mešanih območjih,
  • matematiko,
  • prvi tuji jezik.

Ob koncu 9. razreda osnovne šole preverjanje znanja obsega naslednje obvezne predmete: 

  • slovenščino ali italijanščino oziroma madžarščino na narodno mešanih območjih,
  • matematiko,
  • tretji predmet, ki ga vsako leto določi minister, pristojen za šolstvo.

Namen nacionalnega preverjanja znanja

Temeljni namen NPZ-ja je, da vsi skupaj – učenke in učenci s starši, učitelji, ravnatelji in drugi strokovni delavci šole, pa tudi na ravni celotnega sistema vzgoje in izobraževanja – preverimo, kako uspešni smo pri doseganju ciljev in standardov znanja, določenih z učnimi načrti, in na tej podlagi ustrezno načrtujemo nadaljnje vzgojno-izobraževalno delo.

Dosežek posameznega učenca pri NPZ-ju njemu, njegovim staršem in tudi učiteljem omogoča predvsem dodatno informacijo, na podlagi katere lahko bolje spremljajo šolsko delo (npr. katere vsebine učnega načrta obvlada slabše, katera so njegova močna področja glede na vsebino vsakoletnega preizkusa in v primerjavi z vrstniki v državi).

Dosežek učenca pri NPZ-ju ima formativno funkcijo in ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole. Prav tako niso dosežki NPZ namenjeni temu, da bi le na podlagi dosežkov učencev pri NPZ-ju celostno ocenjevali kakovost dela posamezne šole, ravnatelja ali posameznega učitelja.

Dosežki pri NPZ-ju ob koncu 9. razreda vplivajo na prehod v srednje šole le v primeru, ko ima več kandidatov na spodnji meji v izbirnem postopku enak seštevek zaključnih ocen iz obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda.

Na podlagi navedenega je pomembno, da se dosežki učencev pri NPZ-ju na šoli analizirajo, da strokovni delavci šole skupaj s starši in učenci razmislijo o uspešnosti učencev pri posamezni nalogi, se pogovorijo o njihovem načinu reševanja posamezne naloge, o napredku posameznega učenca in na tej podlagi načrtujejo nadaljnje učenje.

Skladno z veljavno zakonodajo – Zakon o osnovni šoli je pomembno izpostaviti, da osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri nacionalnem preverjanju znanja ter, da se podatki in analize o dosežkih nacionalnega preverjanja znanja ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Posebnosti pri opravljanju nacionalnega preverjanja znanja

Preverjanje ob koncu 6. in 9. razreda je obvezno za vse učence (razen za učence v prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom, kjer je preverjanje znanja prostovoljno).

Učenci priseljenci iz drugih držav, katerih materni jezik ni slovenski in se prvič vključijo v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu, opravljajo NPZ v tem šolskem letu prostovoljno.